6. Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması

6. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması

Birinciliğe verilecek ödül 4,500 TL

İkinciliğe verilecek ödül 3,000 TL

Üçüncülüğe verilecek ödül 2,000 TL

Katılım Koşulları

VAKIF EMEKLİLİK
6. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
Konu: “Sarı Kareler”
1- KONU VE AMAÇ
Bu yılki Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Sarı Kareler” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı,
amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını
yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda
bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Vakıf Emeklilik
A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.
2- YARIŞMA BÖLÜMLERİ
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) > DC.
3- KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri ile TFSF kısıtlamalılar Listesi dışında konuya ilgi
duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya
profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
• Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.
• Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı,
mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
• Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5.1- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül
ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu
durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül
ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül
2 / 5
ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF
elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her
şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840
piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m
diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan
sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online
olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen
tarihte ilan edilir.
• Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Vakıf Emeklilik’in
http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
• Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren
ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen
büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
• Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
• İlk üç dereceyi Kazanan ve İstanbul dışından ödül törenine katılacak olan katılımcılara 150
TL ulaşım desteği verilecektir.
• Yarışma sonuçları Vakıf Emeklilik’in http://www.vakifemeklilik.com.tr ve
http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.
4- TELİF (KULLANIM) HAKLARI
• Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Vakıf Emeklilik
A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Vakıf Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
3 / 5
• Vakıf Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru
ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan
eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Vakıf
Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
• Vakıf Emeklilik A.Ş., fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
vermez.
• Vakıf Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 350 (üçyüzelli) TL
bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları,
fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir.
Sanatçılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu
maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb
herhangi bir talebi olamaz.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Vakıf Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra
silinecektir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Vakıf Emeklilik’in
http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net internet sitesi ile TFSF –
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org
web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan
fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri
ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş
sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
5 -ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
• Fotoğraf dosyaları, Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin
http://www.vakifemeklilik.com.tr ve http://www.sarikareler.net web sitesindeki
yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha
önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
• Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
4 / 5
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
• Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de
aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını
göndermelidir.
• Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
• İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
➢ Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
➢ Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin
Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
➢ Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC).
➢ Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
➢ Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDC1_2014_balikci_kadin” gibi olur.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda [email protected] adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Vakıf Emeklilik sorumlu
olmayacaktır.
6- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 26 Mart 2018
Son Katılım Tarihi : 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 21 Haziran 2018
Sonuç Bildirimi : 26 Haziran 2018
7- SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)
• Coşkun ARAL İz TV Genel Yayın Yönetmeni
• Ender ŞENOL Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı
• Garbis ÖZATAY Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü
• Güler ERTAN Prof., Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD
• Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı
• Ömer Serkan BAKIR Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni
• Turan KESKİN Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR
5 / 5
8- ÖDÜL-SERGİLEMELER
Birincilik 4.500.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (3 eser) 700.- TL
Sergileme (En fazla 30 eser) 350.- TL
9- YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy 34347 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 310 37 00
E-posta: [email protected]
10- Uyuşmazlıkların çözümünde Vakıf Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda
temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
11- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.
12- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-054”
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2018-054)

Yorum yapın